Waldmistkäfer Anoplotrupes stercorosus
Home Insekten Käfer

Länge: 12 bis 19 mm

Wikipedia-Beschreibung

Familie Mistkäfer (Geotrupidae) - Gattung Anoplotrupes

Fotos: Michael H. Lemmer